Verslag lezing 1 april 2010.

Sap advocaten te Amersfoort trad op als gastheer voor de NIS bijenkomst op 1 april 2010. Er was dit keer gekozen voor een locatie in het nieuwe deel van Amersfoort en wel de Kamers, het nieuwste huis voor cultuur en ontmoeting.

Inleider John Roth introduceerde de “rode draad casus” ,waarna een verdere aanpak van de casus werd belicht vanuit 3 mogelijkheden. De inzet van een letselcoach, mediation of de Wet Deelgeschilprocedure.

De casus:

–       de heer N.I.S. Janis

–       57 jaar

–       Verkeersongeval 25 oktober 2007

–       Enkelletsel en oriëntatiestoornis (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon)

–       Labrador 10 jaar oud; Pivje

–       Wie laat de hond uit?

De focus van de heer Janis ligt op het dagelijkse rondje met de hond, gaat met name om het sociale aspect, de contacten in de buurt.

Nu de heer Janis dit niet meer alleen kan als gevolg van het ongeval heeft hij een advertentie geplaatst met de oproep wie zijn hond, samen met hem, tegen een goed uurloon, wil uitlaten gedurende circa 3 uur per dag. Mevrouw Peudamoer, 49 jaar reageert op de advertentie en er wordt afgesproken dat zij de hond 3 x per dag uitlaat, voor € 25,– per dag gedurende 6 dagen per week, ergo € 150,– per week.

De heer Janis is dolblij met deze oplossing; hij behoudt zijn sociale contacten en de hond wordt voor hem uitgelaten.

De hiermee gepaard gaande schadepost wordt door de verzekeraar als volgt gewaardeerd:

Coulancehalve wil de verzekeraar aanbieden dat de begeleidingskosten gedurende 6 maanden worden betaald, want:

–       Primair: geen schade, gaat om een hobby, te verdisconteren in het smartengeld

–       Subsidiair: schadebeperkingsplicht: hond elders onderbrengen/te verkopen of een andere manier verzinnen om zijn schade te beperken zoals bijvoorbeeld de hond met de auto uitlaten of een dogwalker voor in huis.

Gezien bovenstaande is de heer Janis van slag en geëmotioneerd. Hij voelt zich zeker niet serieus genomen door de verzekeraar.

Hoe nu verder?

De letselcoach; professionele emotionele slachtofferhulp, door Zo’e Wit en Elmar van Krimpen.

Aanpak:

–       Inventarisatie van de problematiek

–       Probleem van de cliënt

–       Verminderde mobiliteit

–       Arbeidsongeschiktheid

–       Verlies van sociale contacten

–       Gevoel niet serieus te worden genomen door de verzekeraar

–       Amoureuze gevoelens voor mevrouw Peudamoer

In kort tijdsbestek wordt de rol van de coach besproken, uiteraard zeer belangrijk om zo snel mogelijk het vertrouwen te winnen van de cliënt, de coach zal door middel van technieken en het bespreken van reacties op veranderingen het passieve emotionele gevoel vanuit verleden moeten zien om te buigen naar oog voor de toekomst, het open staan voor het leven, herpositionering, acceptatie, waardoor weer groei mogelijk is. De essentie van coaching is de cliënt van een reactieve naar een proactieve houding te brengen.

Wie voldoet niet voor een dergelijk traject:

–       Cliënten onder behandeling van een psycholoog

–       Angststoornissen

–       Cliënten die zelf geen heil zien in coaching

Wie voldoet wel:

–       Cliënten die blijven hangen in gevoel, het is mij aangedaan, ik kan er niets aan doen

–       Cliënten die zelf aangeven hulp te willen

–       Weinig vorderingen in verwerking

–       Na traject bij psycholoog

–       Telkens een terugval

–       Niet accepteren van verandering

–       Open staan voor versnelling van proces

Letselcoaches zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroep Coaches en bij de Nederlandse Vereniging voor NLP.

mediation 1-4-10

Mediation, door Maya Spetter

Maya geeft vooraf aan dat er geen inhoudelijke theorie over mediation zal worden besproken, dat is onder andere allemaal terug te vinden op de vakinhoudelijke sites. Er zal een rollenspel volgen om de leden te laten ervaren hoe het er in de praktijk bij mediation aan toe gaat. Gelet op het korte tijdsbestek wordt er snel gehandeld, normaliter vergt dit uiteraard meer tijd waarbij er dieper op bepaalde aspecten wordt ingegaan.

Maya Spetter trad op als mediator, Huub de Heiden als schadebehandelaar/verzekeraar en Ivo Lasseur als de heer Janis. Eerst mag de verzekeraar zijn standpunt toelichten en zijn argumenten verdedigen, waarna de heer Janis hierop mag reageren Emoties worden benoemd en de mediator probeert gezamenlijke punten te vinden teneinde tot pragmatische oplossingen te komen. Uiteindelijk zal de oplossing door partijen zelf moeten worden aangedragen, de mediator kan niets opdringen. Als beide partijen echt tot een oplossing willen komen is mediation een mogelijkheid. Het rollenspel was erg boeiend, maar helaas te kort om alle stappen in een dergelijk mediation traject goed te belichten.

Sander de Lang gaf vervolgens een presentatie over de Wet Deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade, welke per 1 juli 2010 in werking zal treden.

Sander de Lang begon met de opmerking dat in het onverhoopte geval Mediation niet zou lukken in deze casus, de heer Janis zijn geschil per 1 juli 2010 gratis kan voorleggen aan de rechter in het kader van de wet Deelgeschillen.

De volgende punten werden door de heer de Lang besproken:

–       Wat is een deelgeschil

–       Wie kan een deelgeschil instellen?

–       Is er een advocaat nodig?

–       Wat zijn de kosten?

–       Is er hoger beroep mogelijk?

Letselzaken lopen nogal eens vast, mogelijkheden tot nu toe; mediation of het instellen van een bodemprocedure, kost veel tijd en geld waardoor slachtoffers afhaken. Komt veel voor dat er eigenlijk maar 1 discussiepunt/meningsverschil, de partijen verdeeld houdt.

Definitie deelgeschil (althans een deel ervan):

-1019w lid 1 (….) een geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen terzake tussen (een persoon die een ander aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt door dood of letsel en die ander) rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering.

Voorbeelden:

–       Eigen schuld percentage

–       Reikwijdte schadebeperkingsplicht

–       Eindleeftijd verrichten loonvormende arbeid

–       Behoefte huishoudelijke hulp

–       Rekenrente

–       Kosten uitlaten Pivje

–       Verschaffing medische informatie

–       Buitengerechtelijke kosten

Waar ligt de grens?

De grens ligt bij artikel 1019w: ‘en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering’

De rechter zal het verzoek afwijzen voor zover de verzochte beslissing naar zijn oordeel onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst (art. 1019z)

Het heeft ook geen zin om meerdere geschillen voor te leggen, anders zou een bodemprocedure geen ruimte meer hebben.

Indien in een casus al een voorlopig getuigenverhoor of een deskundigenbericht speelt dan kan men een Deelgeschil pas voorleggen nadat dit is afgerond. Overigens kan de keuze voor een rapporteur wel een deelgeschil zijn voorafgaand aan het opstarten van een deskundigenbericht.

Wie kan een deelgeschil instellen?

–       Slachtoffer

–       Nabestaande(n)

–       De derde in de zin van artikel 6:107 BW (verplaatste schade)

–       De aansprakelijke partij

–       De verzekeraar

–       Niet; de regresnemer

Advocaat nodig?

–       Afhankelijk van de bevoegde rechter

–       Rechtbank/ Sector kanton

–       Let op wijziging competentiegrens per 1 januari 2011 (naar € 25.000,– totale belang van de zaak)

Kosten Deelgeschil

–       Proceskosten deelgeschil van slachtoffer worden behandeld als buitengerechtelijke kosten en begroot volgens art. 6:96 lid 2 BW

–       Percentage eigen schuld?

–       Verzekeraar start deelgeschil?

–       Kosten bij verlies?

Bedoeling van de regeling is een laagdrempelige manier voor slachtoffers om een geschil aan de rechter voor te leggen. De hiermee gepaard gaande kosten van het slachtoffer komen ten laste van de aansprakelijke partij. Indien de aansprakelijke verzekeraar de deelgeschilprocedure maakt het slachtoffer gedwongen kosten, ook bij verlies van het proces blijven de kosten voor rekening van de verzekeraar. NB percentage eigen schuld wordt wel in rekening gebracht bij slachtoffer.

Hoger beroep mogelijk?

–       Alleen via bodemprocedure

–       Na verlof of gelijktijdig met beroep tegen het (eind)vonnis van de bodemrechter

–       Let op: van een beslissing in een deelgeschilprocedure kom je dus niet snel af.

Het doel van de deelgeschilprocedure is om partijen zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel te hebben. Mogelijkheid van hoger beroep schiet dan het doel van die procedure voorbij.

Na de maaltijd werd er een bijzonder toneelstuk opgevoerd door Pieter Jongsma met als titel “Hoe komt het dat ik jou zo aardig vind?”

De vrouw van Pieter is slachtoffer geworden van een verkeersongeval in 1999. Zij liep hierbij zwaar hersenletsel op. Op de fiets werd zij binnen de bebouwde kom aangereden door een veel te hard rijdende automobilist.

Pieter Jongsma vertelt in deze aangrijpende monoloog het verhaal van de achterblijvende partner waarbij gevoelens van machteloosheid en boosheid afgewisseld worden met het vertellen van de mooie momenten in hun relatie voor en na het ongeval. Het stuk wordt gelardeerd met muziek van Miles Davis. Na afloop sprak Pieter en regisseur Howard Dodemont na met het publiek.

Verslag opgesteld door Edward Blom