De PIV-Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten (PIV-Overeenkomst BGK) werd besproken in de lezingen van Hans Noordsij, voorzitter van de NLT en de gastspreker van de avond de heer Theo Kremer, Directeur van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV).

Lezing Theo Kremer

Met verwijzing naar de locatie van vanavond, Avifauna in Alphen aan de Rijn wijst Theo Kremer op de bijzondere, vreemde en kleurrijke vogels als de diverse partijen in de letselschaderegeling. Het slachtoffer als pechvogel, de verzekeraar als pestvogel, maar vooral de vrije vogels in de letselschaderegeling. Is de PIV-Overeenkomst BGK een “gekooidheid” voor deze vogels, zo vraagt Theo Kremer zich af.

Theo Kremer startte zijn inleiding door te wijzen op twee verschillende juridische en financiële lijnen in de schaderegeling. De lijn van belangenbehartiger naar benadeelde en de lijn van verzekeraar naar benadeelde.

Als hobbels bij de (tweede) redelijkheidstoets 6:96 BW ziet Theo Kremer:
*scheve verhouding BGK: schadevergoeding (geen absolute relatie maar wel enige relatie tussen BGK en mogelijke schade);
*aantal uren te hoog (als reden wordt dan aangegeven de verzekeraar “have to take the victim as he finds him”, het ene slachtoffer vraagt meer tijd dan het andere.Gewezen wordt op verhouding schade en BGK);
*uurtarief te hoog (voorheen standaarduurtarief fl.258,00, nu bijna € 285,00)
*scheve verhouding uurtarief (het uurtarief staat niet in verhouding met de hoogte van de schadevergoeding). Aangegeven wordt dat vanuit het PIV een proefprocedure verwacht kan worden zodat dit laatste aspect beoordeeld kan worden. Gedacht wordt aan een toetsing door de LSA geschillencommissie.

De diverse varianten in honorering van de belangenbehartiger worden opgesomd. Uurtje factuurtje, conditional fee, voorwaardelijke toevoeging, zit in de premie/contributie, Pro Deo en no cure, no pay. De variatie in de vaststelling van de buitengerechtelijke kosten  wordt ook aangegeven. Afzien van buitengerechtelijke kosten (WAO convenant), vast bedrag (rechtsbijstandverzekeraars), vast bedrag plus (6:107a)), uitstelvariant (Univé) en de PIV-Overeenkomst BGK.

Vervolgens wordt de geschiedenis van de PIV-Overeenkomst BGK uitgelegd. Deze start in 1997 als bij een zestal WAM verzekeraars onderzoek plaatsvindt in duizend dossiers. Vervolgens worden de resultaten onderzocht door Ernst &Young. Nadien vinden er in de jaren daarna diverse bijeenkomsten (onder andere Heidepark I en II) plaats.Ook een aantal belangenbehartigers hadden zich inmiddels bereid getoond mee te denken. De pilot loopt vanaf 2000 tot 2002. In 2002 wordt de opgestelde staffel bijgesteld en randvoorwaarden worden bepaald. Vanaf oktober 2004 is de overeenkomst een feit en vanaf november 2004 worden de eerste bilaterale overeenkomsten opgesteld. Inmiddels zijn er 74 bilaterale overeenkomsten.

Theo Kremer wijst erop dat men met de overeenkomst onder andere een breed draagvlak wenst en een goede invulling van de dubbele redelijkheidstoets. De slachtofferorganisaties Slachtofferhulp Nederland en de Stichting Ombudsman hebben de overeenkomst ook getoetst. Opmerkingen van die kant zijn verwerkt in de overeenkomst.

De doelstellingen van de verzekeraars met de overeenkomst zijn een beter regelingsklimaat, een snellere afwikkeling, lagere transactiekosten en een betere voorspelbaarheid van de BGK schadelast. De drie gebruikte relevante indices zijn inflatie, gemiddelde letselschadevergoeding en belangenbehartiger uurtarief inflatie.

Als kritische succesfactoren worden genoemd het draagvlak bij verzekeraars (70% van de afgesloten polissen vallen onder de overeenkomst),  de massa (het aantal dossiers), niet teveel mitsen en maren, behoefte aan een dergelijke overeenkomst en succesvolle evaluaties.

Theo Kremer roept op de PIV-Overeenkomst BGK een kans te geven en vraagt mee te doen!

Lezing Hans Noorsij

Hans Noorsij begint zijn lezing door de geschiedenis te vermelden tot het voorliggend convenant (PIV-Overeenkomst BGK). In 1987 wordt het Drenth arrest gewezen. Al snel stort juridisch Nederland zich op de letselschadebehandeling.

De oprichting van de Nationale Letseltelefoon (NLT) vindt plaats in de tweede helft van de negentiger jaren. Als eerste en tot nu toe als enige stelt zij eisen vast. De primaire doelstelling van de NLT is het beschermen van de slachtoffers tegen ondeskundige behandeling van hun schade. De NLT hanteert dan ook  een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld het bureau mag alleen voor slachtoffers werken en alleen in zeer bijzondere gevallen is no cure no pay toegestaan. Het keurmerk van de NLT is het resultaat van intensief overleg met Slachtofferhulp Nederland. Er is ook een convenant afgesloten waarbij Slachtofferhulp NLT aanbeveelt.

Inmiddels is na een langdurige groei het tij gekeerd in de letselschaderegeling. Het aantal ongevallen neemt af. Het wordt dan ook dringen bij de cliënt. De onderlinge concurrentie wordt minder vreedzaam. Hans Noordsij noemt voorbeelden van onredelijke no cure no pay en vele voorwaarden die een cliënt moet tekenen als hij met een belangenbehartiger in zee gaat. Slachtoffers worden regelmatig opgezadeld met een rekening van in het kader van de dubbele redelijkheidtoets niet vergoede declaraties door de verzekeraar. De NLT kent dit beleid niet. Het aspect van kosten is voor de slachtoffers van groot belang. Waar moet het slachtoffer op letten? De NLT zal zich op dit terrein binnenkort van zich laten horen.

De NLT streeft naar verbreding binnen de beroepsgroep. Er zijn gesprekken gaande die binnenkort waarschijnlijk zullen leiden tot een uitbreiding van de NLT.

De PIV-Overeenkomst BGK vormt voor een deel van deze problemen een oplossing. De NLT is als onderhandelingspartner betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Er is een raamwerk, maar de betrokken verzekeraar en belangenbehartiger dienen een overeenkomst te sluiten. De Overeenkomst kan gedownload worden via www.letseltelefoon.nl.

Voordelen voor het slachtoffer zijn onder andere geen oponthoud bij de schadeafwikkeling door een discussie over de BGK, implementatie NPP richtlijnen en Bedrijfsregeling 15, duidelijkheid omtrent de belangenbehartiger en slachtoffer toekomt en een bespreking voor vastgelopen zaken op een hoger niveau. Voordelen voor de belangenbehartiger zijn geen openstaande declaraties meer. De tussentijdse declaraties worden binnen drie weken betaald. Bij het afsluiten van het dossier vindt de tweede redelijkheidstoets plaats.

Normering is niet altijd mogelijk. Denk daarbij onder andere aan de dossiers waarin reïntegratieactiviteiten plaatsvinden of, een schuldvraagdiscussie speelt.  Aanvullende bepalingen zijn hiervoor opgenomen. Dit geldt ook voor de kosten van de medisch adviseur, de BTW, de medische verschotten, de kosten van een door de belangenbehartiger ingeschakelde deskundige etc. Deze kosten worden bovenop het bedrag van de tabel vergoed. Zo is er ook een anti-uitrookbepaling als door een extra inspanning van de belangenbehartiger een extra schadebedrag wordt uitgekeerd. De staffel is een onderdeel van het convenant maar er zijn dus ook meer voorwaarden en bepalingen opgenomen!

Het convenant legt een verantwoordelijkheid op beide partijen. Enerzijds heeft het toegetreden bureau ” een gezicht te verliezen “wanneer inefficiënt of onredelijk in de schaderegeling wordt opgetreden, anderzijds legt het convenant aan de behandelaar bij de verzekeringsmaatschappij de verantwoordelijkheid op om zaken zodanig aan te pakken dat inderdaad de noodzaak van sterk oplopende BGK niet optreedt. Hans Noordsij verwacht, nu een substantieel deel van de markt deel uitmaakt van de Overeenkomst, er een regulerende werking van uit kan gaan. Het is te verwachten dat verzekeraars die geconfronteerd worden met exorbitante uurtarieven zullen wijzen op de schadebeperkingplicht. Immers hetzelfde product kan, minimaal met dezelfde kwaliteit, elders voor een lagere prijs worden ingekocht.

Na de lezingen en de koffiepauze vindt het vragenuurtje plaats. Diverse sprekers geven hun commentaar op de PIV-Overeenkomst BGK. Duidelijk is dat nog niet alle partijen het eens zijn over het wel of niet billijk zijn van de aanwezigheid van de Overeenkomst. Hierover zal dan ook nog van gedachten gewisseld worden door de diverse partijen na de bijeenkomst.