Presentatie door Hans Meijer, arbeidsdeskundige bij ADEE.
De gastheer voor deze avond was Univé Verzekeringen te Assen.
Hans Meijer is sinds 1990 werkzaam op het terrein van personenschade. Sinds 2006 is hij mede eigenaar van ADEE , een expertisebedrijf werkzaam op alle terreinen waar de particuliere verzekeringsmarkt actief is.

De functie van een arbeidsdeskundige: de integrale visie en aanpak waarbij de competenties die worden geëist door de NvVA centraal staan. Deze competenties gaan de komende twee jaar getoetst worden om te kunnen voldoen aan de eisen van certificering.
Na het geven van een schets van het werkveld en organisaties waar arbeidsdeskundigen werkzaam zijn ging hij verder in op de specifieke rol van de arbeidsdeskundige in de deelgebieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, personenschade en verzuimverzekeringen waar de sociale verzekeringswetgeving bij mogelijke interventies een grote rol speelt. Dit speelveld komt ook voor binnen de personenschade afhandeling.

Vervolgens werd ingegaan op de in de praktijk aangetroffen problemen en de rol van betrokken partijen, waarbij gebrek aan communicatie en focus op alleen de medische beperkingen er voor zorgen dat benutbare mogelijkheden in het eigen of ander werk onderbelicht blijven.
Naast de richtlijnen van het verbond van verzekeraars en richtlijn 4 van de code Behandeling Letselschade (beginsel 4: de schadebehandeling is mede gericht op de toekomst. Voorop staan passende oplossingen voor het slachtoffer in zijn persoonlijke- en werkomgeving) ging hij in op de indicaties die de behandelaar van een letselschadeclaim heeft of kan opvragen om een inschatting te maken of arbeidsdeskundige inzet een bijdrage kan leveren.

Ingegaan werd op de positie van de zelfstandig ondernemer, waar vaak geen enkele begeleiding bij uitval plaatsvindt en er geen enkel referentiekader bestaat omdat de rol van de ondernemer en zijn bedrijf een uniek karakter kent. De uitval van een ondernemer kan snel leiden tot verstoring van de continuïteit van de onderneming, met alle grote (schade) gevolgen van dien. Een goed ingevoerde arbeidsdeskundige, dus met kennis van zaken van ondernemingen vaak opgedaan in het kader van interventies vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is in staat een schets te geven van de unieke werkzaamheden, een probleemanalyse te maken en oplossingen te creëren. Kennis van het zelfstandig ondernemerschap en inzicht in financiële aspecten is hierbij essentieel om aanvaard te worden als gesprekspartner.

Afgesloten werd met hetgeen een opdrachtgever mag, maar zeker ook moet verwachten van een interventie door een arbeidsdeskundige.
Hierbij legde hij sterk de nadruk op de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers om een arbeidsdeskundige in te schakelen met verstand van zaken en kennis benodigd voor de opdracht en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen tijdens de duur van een arbeidsdeskundige interventie. In dit kader gaf hij een aantal tips over hoe je een arbeidsdeskundige interventie op voorhand kunt laten mislukken, hoe je de kans op een succesvolle interventie kunt verhogen en wat de indicatoren zijn van een succesvolle arbeidsdeskundige interventie.

Na de pauze kwamen er tijdens de vragenronde enkele vragen naar voren met betrekking tot de WIA en de ziektewet. Omdat hier in de praktijk problemen ontstaan werd toegezegd uit te zoeken hoe de WIA en ziektewet ten aanzien van een aantal aspecten op dit moment werkt.

Vraag 1:
Wat te doen als een medewerker die door bijvoorbeeld een ongeval uitgevallen is voor zijn werk in de ziektewetperiode van 2 jaar (ook wel wachttijd voor de WIA genoemd) weer aan het werk gaat maar dan in ander werk. Dus bijvoorbeeld een voorman timmerman die door een ongeval zijn onderbeen mist en omgeschoold wordt tot werkvoorbereider en na 18 maanden volledig aan het werk aan het werk gaat bij zijn eigen of andere werkgever.
Antwoord 1:
De neiging bestaat om in zo’n situatie die persoon als hersteld te melden, omdat op die manier de wachttijd van de WIA stopt en er dus ook geen WIA-beoordeling plaatsvindt.
Als hij hersteld verklaard wordt sluit de UWV het dossier en staat de betreffende persoon geboekt als ‘arbeidsgeschikt’.

Op basis van de wetgeving is dit echter onjuist. De Ziektewet dient, net als de WIA (en ook de WAO) als maatstaf het laatst uitgeoefende beroep op het moment van uitval aan te houden. in dit voorbeeld is het maatgevende beroep de voormantimmerman. Zolang hij niet geschikt is voor dit beroep, dient hij als ‘ziek’ te worden aangemerkt. Als hij in die periode als werkvoorbereider gaat werken, zal hij dus niet hersteld gemeld moeten worden. In de praktijk gebeurd dit helaas nog wel.

Voordeel van wel hersteld melden:
– je bespaart de persoon in kwestie een ingewikkelde procedure bij de UWV.

Nadeel van het hersteld melden:
– de persoon mist de einde wachttijd beoordeling en daarmee mist hij ook de dekking van de no risk polis. De einde wachttijd beoordeling is een must op deze dekking te krijgen. Iets wat van groot belang kan zijn als betrokkene op termijn van werkgever moet of wil veranderen;
– een werkgever mist korting op de WW- en WIA-premies;
– het eventueel missen van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (echter de kans hierop is in dit voorbeeld verwaarloosbaar).

 
Vraag 2:
Kan het UWV mensen die in de Ziektewet zitten (uitzendkrachten, WW-ers en tijdelijke contractanten) na een ongeval zichzelf hersteld laten melden.
Antwoord 2:
De indruk bestaat dat de UWV, in casus de arbeidsdeskundige, personen die in de Ziektewet zitten, onder druk zet om zich zelf als hersteld te melden als ze voor bij wijze van spreken 90% fit zijn.
Navraag bij de UWV leert dat dit geen beleid is en als incident wordt afgedaan. Als iemand hersteld wordt verklaard dan doet de verzekeringsarts dat en niet de arbeidsdeskundige van de UWV.
 
Vraag 3:
Hoe zit het met de nieuwe bepalingen van de Ziektewet.
Antwoord 3:
Per 1-1-2008 is de Ziektewet aangepast. Vastgesteld werd dat personen in de Ziektewet van de UWV relatief meer de einde wachttijd halen c.q. in de WIA komen dan mensen die ziek worden vanuit een dienstverband.

De volgende zaken zijn vanaf 1-1-2008 van belang:

• Het ziektewetcriterium voor zieke werknemers zonder dienstverband is nu als volgt (voor ziekmeldingen na 1-1-2008):
Artikel 19 lid 5 Ziektewet bepaalt dat voor deze verzekerden onder ongeschiktheid
tot het verrichten van zijn arbeid moet worden verstaan: ongeschiktheid tot het verrichten van werkzaamheden die bij een soortgelijke werkgever gewoonlijk kenmerkend voor zijn arbeid zijn.

Indien betrokkene de arbeid gedurende minder dan één week heeft verricht – en
daaraan voorafgaand gedurende ten minste zes maanden andere arbeid heeft
verricht – wordt onder ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid verstaan:
ongeschiktheid tot het verrichten van werkzaamheden die gewoonlijk kenmerkend
zijn voor de andere arbeid die in die zes maanden hoofdzakelijk is verricht.

De Ziektewet heeft dus per 1 januari 2008 een wat ruimer denkbeeld over wat de
laatst verrichte arbeid was voordat iemand uitviel. Dat verruimt de mogelijkheden tot hersteld melding.

• Het begrip passende arbeid in de ziektewet is per 1-1-2008 gelijk gesteld aan dat van de WW.

• Nieuw is dat het recht op ziekengeld vervalt als de betrokkene zich in onvoldoende mate zich houdt aan de re-integratieverplichtingen.

• De UWV moet nu ook een re-integratieverslag opstellen voor iemand die in de Ziektewet van de UWV zit. De wetgever heeft geen sancties opgesteld bij verzuim op dit laatste punt richting de UWV. Het verplicht invoeren van een re-integratieverslag kan zeker wat toevoegen, want de UWV liet tot op heden veel mensen in de Ziektewet links liggen.