02 september

Inleiding door Leon de Groot Heupner: Sociale Verzekeringen en Sociale Voorzieningen.

De inleider startte zijn lezing met een opfrisoverzicht over de bestaande regelingen in het kader van de (oude) WAO. Zoals bekend is art 18 WAO een struikelblok omdat medisch objectief vast te stellen moet zijn dat als gevolg van ziekte en gebreken de betrokkene niet meer in staat is met zijn arbeid evenveel te verdienen als soortgelijke gezonde personen. Dit is met name lastig ingeval van burn out, whiplash, ME en fybromyalgie. Aan de hand van de medische (belastbaarheid) en arbeidsdeskundige componenten vindt een schatting plaats. De schatting geschiedt op basis van FML en CBBS. Met name het CBBS systeem ligt nu onder vuur, omdat het manipuleerbaar schijnt te zijn. Als gevolg van manipulaties worden functies geduid die eigenlijk niet geschikt zijn. Op basis hiervan zijn inmiddels enkele procedures gestart. Het wachten is nu dus op de uitspraken. Aan de hand van de schatting en de dagloonbepaling wordt de omvang van de uitkering bepaald. In de dagloonbepaling dienen emolumenten zoals structureel overwerk, vaste emolumenten en bovenmatige reiskostenvergoedingen betrokken te worden. Vervolgens lichtte de inleider nog eens het recht en de duur van de loondervingsuitkering en de vervolguitkering toe. De WAZ, hoewel inmiddels afgeschaft, werd toegelicht op de aspecten van het recht op WAZ, de mate van arbeidsongeschiktheid en de berekening daarvan alsmede de vaststelling van de uitkering.

Vervolgens kwam de Wet Rea aan de orde. Een arbeidsgehandicapte (in de zin van art 2 Rea) kan aanspraak maken op voorzieningen van de Wet Rea zoals: vervoersvoorziening, job-coach en bijv communicatievoorzieningen voor doven. Maar ook scholing/opleiding, aanpassing werkplek en verstrekking van hulpmiddelen. De zelfstandige arbeidsgehandicapte kan voorzieningen aanvragen voor het behoud en/of de continuering van zijn onderneming, maar ook toelagen, inkomensuppletie, starterskrediet en/of aanpassingen en werkvoorzieningen. Verder kent de Rea individuele reïntegratieovereenkomsten door de arbeidsgehandicapte zelf aan te vragen en het recht geven op het zelf inhuren van een reïntegratiebureau en het plan van aanpak zelf mede opzetten.

In het kader van de sociale voorzieningen kwam de AWBZ en de WVG aan de orde. De sociale voorzieningen kunnen worden aangevraagd ingeval van tijdelijke, langdurige of blijvende behoefte. In het kader van de AWBZ is de voornaamste voorziening voor wat betreft de letselschaderegeling de huishoudelijke hulp. De WVG biedt voorzieningen.De AWBZ kent voor huishoudelijke hulp de thuiszorg in natura, via de Stichting voor Gezinsverzorging, met een eigen bijdrage, en hulp zelf in te kopen met een PGB. De RIO’s indiceren voor de huishoudelijke hulp in natura en voor de PGB’s. Inmiddels is gebleken dat de RIO’s gefixeerd zijn op mantelzorg, wat betekent dat je als betrokken rechtsbijstandverlener of als betrokken wa verzekeraar, aanwezig dient te zijn bij de indicatiestelling!!! Ook bij de herindicatie, uiterlijk een jaar na de oorspronkelijke indicatie. Tijdens het stellen van de indicatie kan dan geprobeerd worden de beschikbare mantelzorg zo correct mogelijk vast te stellen. De RIO’s vallen onder de verantwoording van de gemeenten, echter de AWBZ heeft per regio ook juridisch medewerkers die de AWBZ regelingen beoordelen. Ingeval van een in de visie van de betrokkene onredelijke indicatiestelling is het dus ook mogelijk de AWBZ juridisch medewerker te vragen de indicatiestelling te beoordelen, alvorens bezwaar aan te tekenen. De inleider heeft hiermee inmiddels positieve ervaringen. De RIO’s zouden inmiddels volgens een standaard dienen te indiceren, echter dit werkt absoluut nog niet landelijk. Vooralsnog lijkt elk RIO haar eigen beleid te voeren. Dat de RIO’s soms niet indiceren op basis van reguliere regels omdat er een aansprakelijke partij in het geding is, kan op basis van rechtsongelijkheid worden weerlegd.

De nieuwe regels voor het PGB huishoudelijke hulp en thuiszorg hebben geleid tot afmeldingen vanwege de verhoogde eigen bijdrage, echter de verhogingen vallen op zich mee, behoudens voor de hoogste inkomens. Het bezwaar van het werkgeverschap ingeval van huishoudelijke hulp valt weg indien de huishoudelijke hulp niet meer dan twee dagen in dienst is van de hulpvrager. De hulpvrager/PGBhouder wordt dan geen werkgever en behoeft geen werkgeverslasten te betalen en geen inhoudingen te verrichten. Uiteraard dient wel de hulpverlener zelf aangifte inkomstenbelasting te doen. Er is dan sprake van een free lance overeenkomst. Overigens mogen ook gezinsleden werkzaamheden verrichten en uit het PGB betaald worden. Van een PGB mag 10 % doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Ingeval van een PGB-aanvraag voor een kind cq minderjarige kan het verstandig zijn het PGB op naam van het kind aan te vragen, dit voorkomt dan eigen bijdragen in verband met geen inkomen.

De WVG is aan te spreken ingeval voorzieningen noodzakelijk zijn. Elke gemeente maakt de eigen verordening passend in het raamwerk van de algemene verordening WVG. Het WVG budget is afhankelijk van de gemeente begroting. Als de WVG pot leeg is dan dient de Gemeenteraad benaderd te worden om voorzieningen te verkrijgen. De voorzieningen die kunnen worden aangevraagd, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen, verhuiskosten of tijdelijke huisvesting, zijn individueel gericht, dienen noodzakelijk te zijn en er dient voor de goedkoopste oplossing gekozen te worden. De gemeenten kennen diverse indicatie-organen, zoals het RIO zijn, maar bijvoorbeeld ook Argonaut. Ingeval een betrokkene nog klinisch revalideert is het verstandig de ergotherapeute een plan van aanpak voor ontslag te laten schrijven. Met dit plan van aanpak kan een indicatie worden aangevraagd.

In de toekomst worden voorzieningen ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Omstandigheden. De WMO komt in 2006 en zal onderdelen bevatten uit de Welzijnswet, de AWBZ en de WVG. De contouren van de nieuwe wet worden een beetje zichtbaar. In ieder geval zullen hierin de diverse PGB’s worden opgenomen. De uitvoering van de WMO en de indicaties gebeuren door de gemeentes.

Leon de Groot Heupner sloot zijn presentatie af met de mededeling dat zijn bureau kan worden ingezet voor PGB en WVG kwesties, maar ook voor arbeidsreïntegratie en voor zorgcoördinatie in multi-complexe letselschades. Voor aanvullende informatie: www.adviesgroepsz.nl

Deze eerste bijeenkomst na het zomerreces werd gekenmerkt door een zeer op de praktijk toegespitste inleiding, als gevolg waarvan er interactie was tussen de spreker en de leden. Al met al een geslaagde bijeenkomst.