NIS Nieuwsbrief Zomer 2016

Beste leden, juni is alweer voorbij en de maanden juli en augustus zijn “NIS-loze” maanden. Dat wil zeggen: het NIS heeft zomerreces. Tijd om jullie even ‘bij te praten’.

Na de zomer: save the dates

De eerste helft van 2016 hebben we erg interessante en boeiende bijeenkomsten gehad en de tweede helft van dit jaar heeft ook weer bijeenkomsten om ons op te verheugen. In september zien we elkaar bij Unigarant in Hoogeveen en de lezingen zullen juridisch inhoudelijk zijn. In oktober is het NIS zelf gastheer en hebben we een bijeenkomst in Zeist georganiseerd in Conferentiecentrum Drakenburg. Het is een unieke locatie in Baarn (Dr. A. Schweitzerweg 1). Thema is dan ‘omgaan met moeilijke mensen’. Er wordt aandacht besteed aan onder meer: persoonlijkheidsproblematiek, grenzen normaal-pathologisch, invloed van emoties/rouwverwerking, invloed van proces rond schadeafhandeling, tips & tricks voor de communicatie. Spreker is dr. Thom van den Heuvel, psycholoog/psychotherapeut, Universitair Psychiatrisch Centrum Radboudumc. Het zal een interactieve bijeenkomst zijn. Je kunt je nu aanmelden op de website.

https://nis-letsel.nl/evenementen/

NIS en de Letselschade Raad

Zoals jullie bekend heeft het NIS een zetel in het Platformoverleg van De Letselschade Raad (DLR). Het bestuur van het NIS en de Adviescommissie hebben regelmatig contact over de onderwerpen die op de agenda van het Platformoverleg staan.  Inmiddels is het strategisch plan van DLR voor 2016 – 2019 goedgekeurd door het bestuur van de Letselschade Raad. Ik zal kort wat hoofdlijnen uit dit plan noemen.

Belangrijk is natuurlijk de missie: “DLR wil helderheid en effectiviteit in de afhandeling van personenschade c.q. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van mensen met letselschade, alsmede een kwalitatief hoog niveau van het proces ter afwikkeling van de schaderegeling”

Dan de visie: “DLR is een brede netwerkorganisatie van professionele organisaties die mensen met letselschade (slachtoffers en patiënten) centraal stellen en die naast een goede klantbehandeling een kwalitatief hoogstaand proces van herstel en schaderegeling bevorderen. Geschoeid op krachtige regelgeving dragen de samenwerkende organisaties zorg voor de zelfregulering in de markt van de letselschade en in de wereld van de zorg. Daarbij zorgen partijen voor een oplossend vermogen. De volgende kernwaarden zijn leidend: samenwerking, betrokkenheid, objectiviteit, neutraliteit, kwaliteit en verbinding”.

De Speerpunten van DLR 2016-2019 zijn:

  1. Verbinding van professionals: platformoverleg, de Raadsdag, verschillende expertmeetings en het GOMA symposium;
  2. Gedragscode en richtlijnen: herziening GOMA, onderhoud en aanpassing richtlijnen;
  3. Eén forum voor mensen met letselschade en professionals: informatie voor professionals en mensen met letselschade. DLR verzamelt signalen en informatie uit de praktijk en onderneemt initiatieven ten behoeve van nieuw of herzien beleid en kwaliteitsbewaking;
  4. Herstelgerichte dienstverlening: minder nadruk op financiële compensatie maar meer focus op lichamelijk en psychisch herstel na een ongeval of een medische fout. Meer communicatie over dit onderwerp en onderwerp in de audits opnemen;
  5. Gezag door kwaliteit: bundeling van keurmerken en andere kwaliteitseisen en waar mogelijk samenvoegen van kwaliteitssystemen zoals audits Op dit moment wordt een fusie tussen de Stichting Keurmerk Letselschade en DLR onderzocht;
  6. Financiering: omdat de overheid het voornemen heeft de financiële steun in 2017 te stoppen, is er een nieuw financieringsmodel nodig;
  7. Governance: taken en verantwoordelijkheden in de organisatie worden heroverwogen waarbij de verhouding tussen het Bestuur van DLR en het Platformoverleg centraal staat. Er wordt een nieuwe organisatiestructuur onderzocht en uitgewerkt. Het NIS levert hierbij uiteraard ook input:
  8. Innovatie: ontwikkelingen volgen en innovaties stimuleren en gezamenlijk initiatieven ontwikkelen.

NIS in de letselschadewereld: samen betere experts worden

Het bestuur heeft afgelopen mei en juni twee workshops gevolgd bij een extern bureau met als doel de communicatieactiviteiten van het NIS aan te scherpen en beter te laten aansluiten bij de verenigingsdoelstellingen. We hebben gesproken over wat ons als vereniging onderscheidt van andere marktpartijen en hebben geprobeerd om de unieke kenmerken van het NIS te benoemen en een aanzet naar de visie en missie te doen. Dit heeft geleid tot het formuleren van 5 kernwaarden: Faciliterend, Persoonlijk, Informerend, Verbindend en Betrokken.

We hebben ook gekeken hoe onze missie compacter en eenvoudiger kan. Dat bleek een kwestie te zijn van ‘doorstrepen’ en ‘inkorten’.

“Het NIS is een vereniging voor personenschade-experts die haar leden in staat wil
stellen hun vakkennis te delen en te vergroten met bijeenkomsten. Hiermee
beoogt het NIS het functioneren van personenschade-experts te optimaliseren”.

Onze missie in gewone woorden
“Het NIS zorgt ervoor dat personenschade-experts beter hun werk kunnen doen. Dit
doet het door leden kennis te laten opdoen en ze samen te brengen met
vakgenoten”

Kortom: Samen betere experts worden.

In de loop van het jaar kom ik hier nog op terug maar ik wilde nu alvast een korte terugkoppeling geven van de activiteiten van het bestuur. Als er vragen zijn, dan kunnen jullie mij of de andere bestuursleden natuurlijk altijd benaderen.

Tot zover deze Nieuwsbrief. Namens het bestuur wens ik jullie allen een fijne en ontspannen zomer en wij zien jullie graag weer in september.

Annemiek van Reenen-ten Kate, voorzitter NIS