Op 17 januari 2013 vond bij CED in Capelle aan de IJssel allereerst een Bijzondere Ledenvergadering plaats, waarin de wijzigingsvoorstellen van de Statuten en reglementen van het NIS ter stemming aan de leden werden voorgelegd. De vergadering werd geopend door de voorzitter Annemiek van Reenen-ten Kate. Zij zette het doel van deze bijzondere ledenvergadering uiteen. Vervolgens gaf Dick van Laren puntsgewijs via een PowerPoint presentatie de belangrijkste wijzigingen aan. Het betreft de Statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragsregels, taakstelling en toelatingsvoorwaarden. (NB deze sheets zijn nog op de NIS site na te lezen). Voorafgaand aan deze vergadering zijn er geen vragen gesteld, niet per mail of persoonlijk. Tijdens de vergadering kwamen er ook geen vragen en/of opmerkingen.

De voorzitter legde vervolgens uit hoe de stemming verloopt. Er zijn in totaal 240 stemgerechtigde leden. Voor goedkeuring van de wijzigingsvoorstellen is 2/3 van de stemgerechtigde leden nodig, dus 160. Die waren niet aanwezig ( 78 gewone leden aanwezig, geen volmachten)Daarmee werd vastgesteld dat het quorum niet is behaald. Opnieuw worden de wijzigingsvoorstellen aan de leden voorgelegd 4 weken na deze bijeenkomst, te weten 7 februari 2013 ( in Apeldoorn).Er is dan een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig c.q. voldoende om de wijzigingsvoorstellen te aanvaarden. De bijzondere ledenvergadering werd hiermee afgesloten.

Na de bijzondere leden vergadering bracht de voorzitter een toast uit op het nieuwe jaar en wenste alle aanwezigen namens het bestuur een gelukkig 2013 toe. Daarnaast dankte zij de gastvrouw CED Mens voor het mogelijk maken van deze bijzondere avond.

De avond werd vervolgens voortgezet met een lezing van Francie Peters, directeur van CED Mens over ” De Herstelcoach”.

Francie Peters

Francie startte haar pleidooi met een bijzonder filmpje over een blinde man zittend op een deken voor de trappen van een monument, met een blikje voor de gift en een stuk kartonnen doos met daarop de woorden: “.HELP me I am blind.”. De langslopende mensen doneerden maar mondjesmaat een gift. Op een zeker moment kwam er een dame voorbij die de boodschap van de blinde man las, het kartonnen stuk pakte en met een stift op de achterzijde een boodschap schreef. Op dat moment kon je niet zien wat zij had opgeschreven. Zij liep vervolgens weer door. Opvallend was dat iedereen die toen langs de blinde man liep gul giften gaf, het blikje was zo vol, tot grote verrassing van de blinde man. De bewuste vrouw kwam weer terug en las de boodschap die zij had opgeschreven voor hem voor: ” It is a beautiful day and I can not see it”.

Met andere woorden: change your words, change your world!

En dat was eigenlijk in een notendop de essentie van de lezing over de herstelcoach. Een andere speler in het veld, die je wereld kan veranderen. Centraal staat de vraag aan het slachtoffer: waar wilt u zijn/ staan over 3 maanden en wat heeft u nodig om daar te komen? Centraal staat dus niet het begrip ‘schade’ maar het begrip ‘herstel’. De herstelcoach laat het slachtoffer, of liever gezegd, de klant , zelf beslissen en kiezen over wat voor hem/haar het best werkt, waardoor commitment en verantwoordelijkheid bij de klant ontstaat, die hem/haar tot herstel zullen brengen. Hier kunt u de presentatie van Francie nalezen. Een toelichting op het begrip Herstelcoach kunt u hier lezen.

Na een korte pauze was het woord aan Arlette Schijns, advocate bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Arlette startte haar lezing met ‘de juridische inbedding van de herstelcoach’. Hierbij besteedde zij aandacht aan de juridische aspecten van de herstelcoach. Omdat er nog geen jurisprudentie voorhanden is rond dit jonge onderwerp bracht Arlette haar eigen gedachten hierover ter sprake. Zo begon zij met het trekken van een parallel met de tendens ‘slachtoffer centraal’. Dit zie je terug in bijvoorbeeld het strafrecht:  denk aan het spreekrecht van het slachtoffer of diens nabestaanden of bijvoorbeeld aan de ‘voorschotregeling’ voor voegers in het strafproces. Maar denk ook aan de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven waarbij nu ook nabestaanden van slachtoffers immateriële schade kunnen claimen. Het fenomeen herstelcoach past derhalve in de tendens die zichtbaar is in het strafrecht en in het civiele recht.

Arlette Schijns

Past het begrip herstelcoach binnen ons wettelijk stelsel? Arlette verwees naar afdeling 6:1.10 waar de beginselen van het schadevergoedingsrecht terug te vinden zijn namelijk: herstel in de ‘oude’ toestand en de schadebeperkingsplicht. Het begrip herstelcoach past bij beide beginselen van het schadevergoedingsrecht, zo legde Arlette ons uit.

Hoe verhoudt de herstelcoach zich nu met de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)? Arlette gaf aan dat de herstelcoach uitstekend past in het harmoniemodel van de GBL, bij het feit dat van de verzekeraar een voortvarende en proactieve houding wordt gevraagd, goed aansluit bij het recht op zelfbeschikking van het slachtoffer, en bij gedragsregel 5 die het slachtoffer een centrale positie laat innemen.

Uiteraard zijn er ook wel wat kritische punten. Arlette gaf onder andere als voorbeeld dat het inschakelen van de herstelcoach mogelijk kan leiden tot vertraging. Mogelijk kan dan een letselschade niet binnen twee jaar worden afgerond. Hoe verhoudt zich dat dan met de schadebeperkingsplicht? Zowel de verzekeraar als het slachtoffer zijn samen het traject ingegaan en wisten derhalve beiden waar ze aan begonnen, zo stelde Arlette. Zij gaf als suggestie nog mee dat het erg belangrijk is dat partijen van tevoren met elkaar afspraken maken en deze goed schriftelijk vastleggen.

Naast het voorgaande besprak Arlette ook wat highlights uit de actuele jurisprudentie met ons. Onder andere kwam aan de orde wat verkeersongevallenjurisprudentie, de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW en de aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen. Voor een indruk van de besproken jurisprudentie kunt u hier de bijgaande sheets bekijken.

Het was een gevarieerde avond met  én een bijzondere ledenvergadering en twee zeer bevlogen spreeksters! Na de lezingen werden de leden tot slot nog getrakteerd op een hapje en een drankje alvorens de terugreis werd aanvaard. Dank CED Mens!

Namens het bestuur van het NIS,

Gemma Kalmeijer en Annemiek van Reenen-ten Kate