Verslag NIS bijeenkomst 10 januari 2008 Dierenpark Amersfoort, gastheer en inleider(s) SAP Advocaten te Amersfoort.

Gastheren mr. John F. Roth, mr. August J. Van en mr. Martin J. de Witte verzorgden achtereenvolgens de inleidingen “Het voorlopig deskundigenbericht”, ‘De vraagstelling aan medisch deskundigen’, ‘Nieuwe richtlijnen NVvN’ en ‘Het voorlopig getuigenverhoor’

Verder werd de gang van zaken tijdens een kort geding ‘live’ aanschouwelijk gemaakt; twee advocaten hielden hun pleidooi, een meervoudige kamer ( presidente, rechter en een ‘leken’rechter boog zich over de kwestie en deed uitspraak.

Alle inleidingen werden ondersteund en geïllustreerd door een Powerpoint presentatie. De inleidingen werden afgedrukt en gebundeld in een luxe uitgevoerde reader.
In overleg met SAP advocaten is de reader in de vorm van een PDF bestand voor alle leden van het NIS beschikbaar op de afgeschermde site http://www.nisletsel.nl/ForumLed/

Bewijs door deskundigen en het (voorlopig) deskundigenbericht
Gelardeerd met casuïstiek en jurisprudentie, legde mr. Roth uit welke disciplines veelal worden aangezocht voor een deskundigenbericht alsmede de verschillende vormen (eenzijdig en in opdracht van beide partijen) waarin dit middel wordt gebruikt.
Verder werden de voordelen van een voorlopig deskundigen bericht behandeld en nam mr. Roth ons mee op de formele route van indienen vanaf het verzoekschrift naar de (voorlopige) uitspraak.
Verder belichtte mr. Roth nog enkele bijzondere aspecten als patiëntenkaart, blokkeringsrecht en vergoeding van de kosten van de deskundigen.

De vraagstelling aan medisch deskundigen
Mr. Van is naast advocaat, senior onderzoeker bij de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen.
Vanuit hoedanigheid van onderzoeker, liet mr. Van ons zien welke gevolgen en/of consequenties ogenschijnlijke kleine verschillen in redactie en/of formulering van (medische) vraagstelling kunnen hebben.
E.e.a. door een juridische bril gezien, geeft een volstrekt ander beeld dan door een medische bril bekeken.
Ook de begrippen predispositie en preëxistentie kunnen in juridische zin een volstrekt andere betekenis en strekking hebben dan in medische zin.
Met zorgvuldige analyses van voorbeeld vraagstellingen, toonde mr. Van aan dat juristen en medici elkaar meer dan eens (onbedoeld) op het verkeerde been zetten. In het verlengde daarvan deed Van aanbevelingen voor het beter formuleren van vraagstelling(en).

Nieuwe richtlijnen NVvN
Mr. Van beschouwde verder de veranderingen en gevolgen van de nieuwe Richtlijnen van de NVvN. In het bijzonder stond hij stil bij de zogenaamde ‘verificatie van het causaal verband’ en ‘causale attributie, het laatste ook in een beschouwing met de (oude) richtlijnen NVvN.

Het voorlopig getuigenverhoor
Mr. Martin de Witte lichtte het nut en toepasbaarheid toe van het voorlopig getuigenverhoor.
Naast een heldere uitleg over de doelen,het nut bij letselzaken en de waarde van getuigenverklaringen, schetste mr. De Witte de gang van zaken rond de procedure zelf, de voorbereiding en het verhoor van getuigen, waaronder de wijze van vragen stellen.
Tot slot gaf mr. De Witte nog een aantal “SAP’ tips.

Rollenspel Kort Geding
In een dynamisch en waarheidsgetrouw rollenspel, werd een kort geding nagespeeld, incluis pleidooien en uiteindelijke uitspraak.
De casus staat ‘uitgeschreven’ in de reader.
De rechtbank wees uiteindelijk vonnis: aansprakelijkheid werd toegewezen, voor wat betreft de gevorderde posten smartengeld, schade door verlies van arbeidsvermogen en kosten huishoudelijke hulp werd een voorschot toegewezen van € 6.250, andere gevorderde schadeposten achtte de rechtbank onvoldoende bewezen en werd door de presidente verwezen naar de bodemprocedure.

Frank Scharloo