Statuten

Artikel 1. Naam, zetel en rechtsbevoegdheid.

1.1. De vereniging is genaamd het: NEDERLANDS INSTITUUT van (letsel-/personen-)SCHADEREGELAARS, verder te noemen het NIS.

1.2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

1.3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2. Oprichting/Boekjaar

2.1. Het NIS werd opgericht op vierentwintig januari negentienhonderd tachtig.

2.2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3. Doel

3.1. Het NIS heeft ten doel het bevorderen van de deskundigheid en vakbekwaamheid van letsel-/personenschaderegelaars, het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door letsel-/personenschaderegelaars en het bevorderen van de belangen van de leden en aspirant-leden en van de beroepsgroep van letsel-/personenschaderegelaars in het algemeen.

3.2. Het NIS tracht haar doel onder meer te bereiken door:

3.2.1. het bijhouden van een ledenadministratie;

3.2.2 het behandelen van geschillen tussen de in de ledenadministratie ingeschreven leden;

3.2.3 het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van opleidingen tot letsel-/personenschaderegelaar alsmede cursussen en vervolgopleidingen ten behoeve van de beroepsuitoefening;

3.2.4 het organiseren van (thema)bijeenkomsten voor letsel-/personenschaderegelaars en het bestuderen van onderwerpen die voor de beroepsgroep relevant zijn;

3.2.5 het bevorderen van de uitwisseling van werkervaring en kennis tussen letsel-/personenschaderegelaars onderling, alsmede het onderhouden van contacten met (maatschappelijke) organisaties die raakvlakken hebben met de beroepsgroep, waaronder het assurantiewezen, overheden, universiteiten, bedrijfsleven, advocatuur en verkeers- en vervoersorganisaties;

3.2.6 alle andere middelen die tot het gestelde doel kunnen bijdragen.

Artikel 4. Leden

4.1. Het NIS kent:

4.1.1. gewone leden en aspirant-leden;

4.1.2. ereleden;

4.1.3. buitengewone leden.

4.2. Leden zijn natuurlijke personen.

Artikel 5. Toelating en benoeming

5.1. Zij die het beroep van letsel-/personenschaderegelaar uitoefenen, kunnen als aspirant lid worden toegelaten nadat men daartoe schriftelijk een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating met in achtneming van de daartoe in het huishoudelijk reglement vastgelegde voorwaarden en procedurele voorschriften.

5.2 Zij die aspirant lid zijn, kunnen als gewoon lid worden benoemd nadat het aspirant lid  daartoe een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over het verzoek met in achtneming van de daartoe in het huishoudelijk reglement vastgelegde voorwaarden en procedurele voorschriften.

5.3. Ereleden zijn zij, – leden of niet-leden -, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, daartoe op voordracht van het bestuur of van ten minste tien leden door de algemene vergadering met minstens drie vierde gedeelte van het aantal stemmen zijn benoemd.

5.4 Zij die geen letsel-/personenschaderegelaars (meer) zijn, maar wel een bijzondere belangstelling voor of affiniteit met het beroep van letsel-/personenschaderegelaar hebben, kunnen als buitengewoon lid worden toegelaten of benoemd nadat men daartoe schriftelijk een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over het verzoek met in achtneming van de daartoe in het huishoudelijk reglement vastgelegde voorwaarden en procedurele voorschriften.

5.5. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. In het huishoudelijk reglement worden hieromtrent nadere regels opgenomen.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen

6.1. Jegens elkaar en jegens de vereniging zich te gedragen zoals door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

6.2. De leden zijn verplicht:

6.2.1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

6.2.2. De belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 7. Schorsing van een lid

7.1. Het bestuur is bevoegd een lid schriftelijk en met opgave van redenen te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

7.2. Voor zover de betreffende handelingen of gedragingen van het lid vallen binnen de reikwijdte van de gedragsregels als bedoeld in artikel 22 van deze statuten, wordt de bevoegdheid tot schorsing bij uitsluiting uitgeoefend door de geschillencommissie.

7.3. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen terwijl zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort blijven bestaan.

Artikel 8. Donateurs

8.1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de vereniging bereid verklaard hebben haar jaarlijks financieel te steunen.
8.2. Zij die donateur wensen te worden, melden zich daartoe schriftelijk aan bij het bestuur, dat over de toelating beslist.

Artikel 9. Uitschrijving

9.1. Het lidmaatschap eindigt:

9.1.1. door overlijden van het lid;

9.1.2. door opzegging door het lid;

9.1.3. door opzegging door de vereniging;

9.1.4. door ontzetting.

9.2. Het lidmaatschap kan niet door erfopvolging worden verkregen;

9.3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste een maand voor het einde van het verenigingsjaar. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar tenzij het bestuur anders besluit.

9.4. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen indien:

9.4.1. het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vereniging;

9.4.2. het lid in staat van faillissement is verklaard of is veroordeeld tot een vrijheidsstraf;

9.4.3. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.

9.5.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

9.5.1. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.

9.5.2. Het betrokken lid kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering. In het huishoudelijk reglement zijn hieromtrent nadere regels opgenomen.

9.6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 10 Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren

10.1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen oneven aantal van ten minste drie gewone leden.

10.1.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. In geval het bestuur uit meer dan drie leden bestaat, wordt tevens een vice-voorzitter aangewezen.

10.2. Van leden die als letsel-/personenschaderegelaar werkzaam zijn bij dezelfde organisatie kunnen er maximaal twee gelijktijdig deel uitmaken van het bestuur.

10.3. Nieuwe bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen.

10.4. Bestuursleden worden gekozen voor een periode, overeenkomstig het rooster van aftreden dat in het huishoudelijk reglement is vastgelegd.

10.5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

10.6. Bestuursleden kunnen tussentijds ontslag nemen als zodanig, mits dit schriftelijk geschiedt en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10.7. De algemene vergadering kan een bestuurslid als zodanig schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

10.8. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschapdoor het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

Artikel 11. Bestuur: taken en bevoegdheden, commissies

11.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

11.2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

11.3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

11.4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 12. Bestuur: besluitvorming

12.1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris of hun vervangers ondertekend.

12.2. Bij reglement van orde, als bedoeld in artikel 23.3. van deze statuten, kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur onderscheidenlijk de door het bestuur ingestelde commissies worden gegeven.

Artikel 13. Vertegenwoordiging

13.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

13.2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester dan wel, bij hun beider ontstentenis, tezamen met een ander bestuurslid. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op in zijn plaats.

13.2.1. Het bestuur is bevoegd aan derden een schriftelijke volmacht te verlenen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

13.3. Een wettelijk voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

13.3.1. De in de vorige leden beschreven beperkingen gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 11 lid 4 edoelde rechtshandelingen.

Artikel 14. Rekening en verantwoording

14.1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

14.2.Het bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

14.2.1. De onder 14.2. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn waarbinnen rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

14.3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

14.4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

14.5. Na goedkeuring van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording besluit de algemene vergadering  over het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur voor alle in het desbetreffende boekjaar verrichte handelingen. Verleende décharge heeft uitsluitend betrekking op verrichte handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.

14.6. Het Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in 14.1. en 14.2. tien jaar lang te bewaren.

Artikel 15. Geldmiddelen en contributie

15.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

15.1.1. contributies van de leden;

15.1.2. donaties en legaten;

15.1.3. andere baten.

15.2. De leden, met uitzondering van ereleden, zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

15.3. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse contributie te verlenen.

Artikel 16. Algemene vergadering: bevoegdheden en bijeenroeping

16.1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

16.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, hierna te noemen: “jaarvergadering”. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

16.3. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden persoonlijk te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. De bijeenroeping met vermelding van de agenda kan tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door afzonderlijke leden voor dit doel is bekend gemaakt.

16.4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

16.4.1. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in artikel 16.3 bepaalde of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, landelijk veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

16.5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

16.5.1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

16.5.2. jaarverslag van het bestuur;

16.5.3. verslag van de commissies;

16.5.4. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

16.5.5. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;

16.5.6. decharge bestuursleden over het afgelopen boekjaar;

16.5.7. vaststelling van de contributies;

16.5.8. vaststelling van de begroting;

16.5.9. benoeming kascommissie

16.5.10. benoeming bestuursleden.

Artikel 17. Algemene vergadering: leiding en notulen

17.1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige stemgerechtigde lid.

17.2. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

Artikel 18. Algemene vergadering: toegang en besluitvorming

18.1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

18.1.1. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

18.1.2. Over toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

18.2. Ieder gewoon lid en buitengewoon lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Aspirant-leden en ereleden hebben geen stemrecht.

18.3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

18.4. Stemming over onderwerpen geschiedt mondeling, over personen schriftelijk of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch commucinatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

18.5. Over onderwerpen wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over onderwerpen is het voorstel verworpen.

18.6. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

18.7. Stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd, zijn ongeldig. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

18.8. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

18.9. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 19. Geschillencommissie

19.1. De vereniging kent een commissie voor de behandeling van geschillen.

19.2. In het huishoudelijk reglement worden de  bevoegdheid en werkwijze van de geschillencommissie vastgelegd en wordt de benoeming van de leden van de commissie geregeld.

Artikel 20. Statutenwijziging

20.1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

20.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden toegezonden.

20.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

20.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt aan alle leden mededeling gedaan. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

20.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 21. Ontbinding en vereffening

21.1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 20.1. tot en met 20.3 van overeenkomstige toepassing.

21.2. Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.

21.3. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

21.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

21.5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 22. Gedragsregels

De algemene vergadering legt op voordracht van het bestuur de gedragsregels voor schaderegelaars vast. Deze gedragsregels worden als afzonderlijk onderdeel opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 23. Reglementen

23.1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

23.2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

23.3. Het bestuur kan daarnaast (een) reglement(en) van orde vaststellen.

Artikel 24. Slotbepaling

In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist Het Bestuur.